Tilslutning

PRISER GÆLDENDE FRA1/1-2022


 


TILSLUTNINGSBIDRAG
Tilslutningsbidraget er sammensat af
et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag.


Investeringsbidraget er afhængigt af bygningstype og er incl. op til 15 meter
stikledning på egen grund.


 

 

Bygningstype

Investeringsbidrag incl.15 meter stik  
   excl.moms  incl.moms
Fritliggende enfamilieshus 12.000 kr 15.000 kr
Kæde-, række- og klyngehuse 10.000 kr 12.500 kr
Erhverv/industri, institutioner og Øvrige bygninger 12.000 kr. + 10 kr./m2 for areal over 400 m2. 15.000 kr. + 12,50 kr./m2 for areal over 400 m2.

STIKLEDNINGSBIDRAG

Stikledningsafgift fastsættes efter følgende retningslinier:
Stikledningens længde måles langs ledningen fra skel (normalt bagkant fortov)
til midte af de to hovedstophaner indenforejendommens ydermur.
For stikledninger ud over 15 meter på egen grund gælder:


                                                                                  excl.moms            incl.moms

Stikledningsbidrag for op til og med DN 40 mm .......... 700,- kr/lb.m.......875,-kr/lb.m


Stikledningsbidrag for større dimensioner:.................................. Kostpris

Selvgravning:
På stikledningsafgiften ydes en rabat på
150,- kr/m + moms 37,50 ialt 187,50 kr./m kanal, såfremt kunden selv graver og retablerer stikledningsrenden på
egen grund.
Regler for selvgravning inkl. retablering fås ved henvendelse til
varmeværkets kontor.


BETALING:
Tilslutnings- og stikledningsbidrag
forfalder til betaling senest 14 dage efter tilslutning har fundet sted.BYGGEMODNINGSBIDRAG
Der opkræves et
byggemodningsbidrag i forbindelse med anlæg af fjernvarme-forsyningsledninger i
en ny udstykning.


Bidraget opkræves hos ejeren af udstykningen før fremføring af
forsyningsledningerne påbegyndes.


Bidraget ansættes til et beløb, der giver varmeværket dækning for hovedparten
af anlægs-omkostningerne
i forbindelse med udstykningen og beløbet fordeles
ligeligt på antallet af parceller i udstykningen.