SÆBY VARMEVÆRKS HISTORIE

Kronologisk oversigt:

1961
16. oktober blev varmeværket født på en stiftende generalforsamling under navnet Sæby Varmeværk A.M.B.A.

1962
Der blev købt grund på Brorsonsvej og bygget en oliefyret central.
I september var der tilsluttet ca. 50 forbrugere.

1963
Olieprisen var 105 kr/ ton.

1964
Centralen på Brorsonsvej blev udvidet med en ekstra kedel.
Olieprisen var faldet til 88 kr/ton
Andelshavernes antal var steget til 842, og der var mange på venteliste.
Varmeprisen var 1,50 kr/m3.

1970
Endnu en udvidelse var påkrævet, da forbrugerne udgjorde 1134.
En planetcentral på Farvervej blev bygget i 1972.

1979
Vedtægtsændring med henblik på at kunne benytte alternativ energi.

1980
Der var overvejelser om etablering af forbrændingsanlæg eller alternativt kraftvarmeforsyning fra Frederikshavn. Begge projekter blev opgivet.

1984
På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at etablere et kulfyret varmeværk nær ved havnen.
Etableringen blev aldrig gennemført, da vi ikke kunne få Energistyrelsens tilladelse.
Der blev ikke givet nye tilladelser til kulfyring, da man i mellemtiden havde besluttet at benytte naturgas i stedet for.

1987
Beslutning om at flytte varmeværket til nye bygninger på Energivej, skifte olie ud med naturgas og at overgå til kraftvarmeproduktion i samarbejde med I/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning (NEFO). Gasturbinen på 4,1 MW ejes af NEFO.

1988
Fra december leveres al fjernvarme fra det nye værk.

1989
Indvielse 27. januar.

1993
Afregning af varmeforbrug ændres fra m3-målere til energimålere.

1997
Ændring af vedtægter som følge af lovkrav.

2001
Samarbejdet med NEFO ophører og gasturbinen stoppes.
Turbinen erstattes af 2 stk gasmotorer på hver 6 MW el og 7 MW varme.
Varmeværket har nu ca. 3000 forbrugere.

2005
Lovgivningen ændres, således at vi skal agere på det frie el-marked.
Det betyder blandt meget andet,
at vi daglig skal sælge vores el-produktion bedst muligt.

Det besluttes at udskifte vores gamle målere til
nye over en ca. 5 årig periode.
Vi er nu ca. 3180 forbrugere


2007
Alle større varmeværker er pålagt at udføre energirådgivning og skaffe energibesparelser.
Vi har derfor valgt at ansætte en ny energirådgiver,
som også får til opgave at yde en bedre service overfor vores egne forbrugere end vi tidligere har kunnet.
Det samlede personale på varmeværket er nu 5 personer.

2009
Vores undersøgelser af mulighederne for at lave vedvarende energi resulterer
i at vi får tilladelse til at installere en el-kedel (dyppekoger) på 12 MW.
For effektivt at kunne udnytte denne og forberede yderligere vedvarende
energi bygges en ekstra akkumuleringstank, så vi har nu 2 X 2700 m3.

2010
Grundlaget for beregning af fast afgift - effektafgift - ændres fra manuel opmåling af rumfangtil BBR-registrets angivelser af bolig- og erhvervsarealer.
Varmeværkets samlede provenu ændres ikke.

2011
Der etableres ca. 12.000 m2 solvarmeanlæg syd for varmeværket.
Anlæggets størrelse er begrænset af muligheden for at skaffe areal.

2015
Der installeres en absorptionsvarmepumpe. Varmepumpen har en virkningsgrad på 1,7, og giver dermed mere varme, og dermed kan vi fremover køle vores røggas helt ned til ca. 20°C (i stedet for 60°C tidligere), hvilket medfører at vi kan få ca. 17,2 MW varme ud af anlægget – med det samme brændsel som før.
Vi er nu ca. 3490 forbrugere

2017

På grund af øgede miljøkrav har vi udskiftet de 2 ældste reserve- og spidslastkedler. Der er i stedet installeret en ny kedel på 15 MW der med røggaskøling kan levere ca. 17,5 MW, således at vi fremover har en sikker og miljøgodkendt reserve. Den eksisterende kedel (3) på 11,5 MW, bibeholdes som nødreserve.

 

2019
Solvarmeanlægget er udbygget, på vores grund ved Sølystvej 12, med 25.313 m². Endvidere er der opført en veksler- og pumpestation på 240 m², og en transmissionsledning til varmeværket. Samlet forventet årlig produktion 11.500 MWh, svarende til 15-16 % af den samlede varmeproduktion.
Solvarme i alt (37.179 m²) står nu for 20-22 % af den samlede varmeproduktion.
Varmeværket har nu over 3.600 forbrugere.